คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    Online Application
  • ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

User login

Who's new

  • marissalemessurier
  • fannybiddlecombe
  • tuyet68mlblojbbi
  • vallied91egfwrpfsws
  • bennyeqmpcnzsub
Home

ติดต่อเรา


 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
       
เบอร์ติดต่อ:
   
ที่อยู่:
 
บัณฑิตวิทยาลัย
 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
02160-1171
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
02160-1173
 
เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
02160-1172
 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 
หัวหน้าสำนักงาน
 
02160-1176
     
งานธุรการ
 
02160-1175
     
งานทะเบียนและวัดผล
 
02160-1174
โทรศัพท์:
 
02160-1174 - 1180
 
งานหลักสูตร
 
02160-1179
โทรสาร:
 
02160-1177
 
งานวิชาการ
 
02160-1178, 02160-1180
อีเมล์:
   
งานประกันคุณภาพ
 
02160-1177
เว็บไซต์:
   
งานการเงิน
 
02160-1177
Facebook:
   
งานสื่อสารองค์กร
 
02160-1177
             

Who's online

There are currently 0 users and 90 guests online.