คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    Online Application
  • ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

User login

Who's new

  • marissalemessurier
  • fannybiddlecombe
  • tuyet68mlblojbbi
  • vallied91egfwrpfsws
  • bennyeqmpcnzsub
Home

ตรวจสอบรายชื่องานวิจัยดีเด่น

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Teaser: 
สามารตรวจสอบรายชื่องานวิจัยดีเด่น งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

รางวัลงานวิจัยประเภทดีเด่น
ที่ ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัย งานวิจัย
1. ณรงค์ กุลนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การศึกษาระยะของการคงอยู่ของรอยนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืน
2. คธาวุฒิ ไวยสุศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำห้วยทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
3. อภินันท์ เกียรติวาทีรัตนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสิทธิภาพในการลดความร้อนให้กับผนังอาคารโดยการใช้แผงกันแดดไม้เลื้อย

รางวัลงานวิจัยประเภทดี
ที่ ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัย งานวิจัย
1. พิธาน ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินเนื่องจากการใช้วัตถุระเบิดในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2. ศรายุทธ อรุณแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การศึกษาเครื่องสูบน้ำกำลังไอน้ำและอากาศเพื่อใช้กับน้ำใต้ดิน
3. วีราภา บุญหมื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฐมบทการศึกษาด้านการทำงานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4. ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ มหาวิทยาลัยสยาม การศึกษาระดับการนำไปใช้งานและระดับอิทธิพลของกลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมทางการตลาด และ สภาพแวดล้อมทางการตลาด ที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการตลาด
5. สิริกัญญา ค่ายหนองสวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
6. สาคร พรหมโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7. เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเมืองเรื่องชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ของไทยทรงดำ : ศึกษากรณี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
8. สุธีร์ จันทวรรณโณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ตัวกลางแบบเคลื่อนที่ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

รางวัลงานวิจัยประเภทชมเชย
ที่ ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัย งานวิจัย
1. พัชรสรณ์ ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยด้านโภชนาการสู่ชุมชน กรณีศึกษา ครูภูมิปัญญาไทย จังหวัดสงขลา
2. ภูสิทธ์ ขันติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
3. ปิยาภรณ์ วิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานสูงอายุในโรงงานอุตสาหกรรม
4. ณัฐวุฒิ เตชารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเศษวัสดุชีวมวลของเหลือทางการเกษตรที่ใช้กับเตาเผาเศรษฐกิจ
5. สิริรักษ์ อินทรักษา มหาวิทยาลัยบรูพา การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาปริมาณน้ำท่า โดยใช้แบบจำลองทางอุทกวิทยา SWAT กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง
6. จิราวรรณ บุญศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตรกุล องค์ประกอบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
7. ลักษณา สุวรรณนิล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความต้องการของผู้ป่วยและผุ้ตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาล่วงหน้าในระยะสุดท้าย
8. กมลทิพย์ วงษ์สุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายและการกระจายตัวตามระดับความสูงของพืชอิงอาศัยที่มีท่อลำเลียงในป่าเขตร้อน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
9. มุนินทร์ เปรมปรีดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรดกลุ่ม Cayenne โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
10. ธีรารัตน์ จันพุ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะที่ส่งผลต่อราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
11. สินาด-โกศลานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การพัฒนาแบบจำลองตลาดยางพารา กรณีศึกษาชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
12. ขวัญใจ นิ่มดวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบบริหารจัดการงานประชุมวิชาการและยืนยันการเข้าร่วมงานผ่านแถบบาร์โค้ดสองมิติ
13. เกริกรัฐ ตั้งวงษ์อุทัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม แผนการปฏิบัติงานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาแผนกจ่ายกลาง โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง
14. นิธิมา หาญประโคน มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้แสงธรรมชาติในห้องผู้ป่วยอย่างเหมาะสม กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตึกศรีนครินทร์ อนุสรณ์ 1 จ.ขอนแก่น
15. วสันต์ สุดหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การศึกษา และออกแบบเครื่องกลั่นน้ำที่มีการเดือด
16. เทอดพงษ์ คงสนุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกนในสับปะรด

Who's online

There are currently 0 users and 74 guests online.